geodirect dronemapping drones

Gebruiksvoorwaarden Geodirect.nl

laatst bijgewerkt op 17-01-2022

Op het gebruik van de website www.geodirect.nl en op alle websites die Geodirect of gelieerde ondernemingen daaraan gekoppeld heeft, hierna gezamenlijk de website genoemd, zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Eigendom website en acceptatie gebruiksvoorwaarden
De website is het eigendom van Geodirect B.V. Door gebruik te maken van de website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en verklaart u zich hiermee akkoord. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de website niet te gebruiken. Geodirect behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en op elk gewenst moment onderdelen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om van tijd tot tijd te controleren of de disclaimer pagina tussentijds is gewijzigd. Indien u na wijziging van de gebruiksvoorwaarden gebruik blijft maken van de website, betekent dit dat u akkoord gaat met de wijzigingen en deze accepteert.

Gebruik van informatie
Geodirect streeft ernaar altijd juiste en actuele informatie op de website aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Geodirect niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Geodirect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Geodirect en de gebruiker van de website ontstaan.

Uw gebruik van de website
U mag de beveiliging van de website of van enig netwerk dat met de website is verbonden, niet onderzoeken, meten of testen, noch inbreuk maken op de beveiligingsmechanismen van de website of van enig netwerk dat met de website is verbonden. U verklaart dat u geen activiteiten zult ondernemen die een buitensporige of onredelijk zware belasting opleveren voor de infrastructuur van de website of van de systemen of netwerken van Geodirect, of voor enige andere systemen of netwerken die met de website of met Geodirect zijn verbonden. U verklaart dat u geen voorzieningen, software of methoden zult gebruiken die de goede werking van de website of het gebruik van de website door andere personen trachten te belemmeren. U mag de website noch het materiaal gebruiken voor enig doel dat onwettig is of krachtens deze gebruiksvoorwaarden niet is toegestaan en evenmin mag u anderen aanzetten tot de uitvoering van onwettige activiteiten of andere activiteiten die inbreuk maken op de rechten van Geodirect en anderen.

E-mail correspondentie
Geodirect garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Geodirect te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks: koppelingen naar andere websites
De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze koppelingen worden uitsluitend aangeboden als service voor onze bezoekers. Geodirect heeft geen enkele zeggenschap over deze gekoppelde websites en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan, met inbegrip van alle informatie of materialen die op deze gekoppelde websites zijn opgenomen. U dient zelf te bepalen of en hoe u gebruik wilt maken van deze gekoppelde websites. Geodirect aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Materiaal en intellectuele eigendomsrechten
Alle tekst, afbeeldingen, foto’s, video’s, muziek, handelsmerken, logo’s, illustraties en computercode op de website, gezamenlijk materiaal genoemd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, de selectie, de coördinatie, de uitdrukking en de rangschikking van dergelijk materiaal zijn eigendom van, worden gecontroleerd door of zijn in licentie gegeven aan Geodirect en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en door verschillende andere intellectueeleigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke mededinging. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze gebruiksvoorwaarden mag geen enkel deel van de website en geen enkel materiaal op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, geüpload, gepost, vertaald, verzonden of verspreid naar een andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of verspreiding voor commerciële doeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Geodirect. Informatie over producten en diensten van Geodirect, zoals productsheets, artikelen uit de kennisbank en vergelijkbare informatie, die Geodirect expliciet beschikbaar heeft gesteld om van de website te worden gedownload, mag u gebruiken, mits u alle mededelingen betreffende het eigendomsrecht in alle exemplaren van dergelijke documenten behoudt en deze informatie uitsluitend gebruikt voor informatieve doeleinden, geen wijzigingen aanbrengt in deze informatie en geen aanvullende toezeggingen doet of garanties geeft met betrekking tot deze documenten.

Privacybeleid
Op het gebruik van deze website is het privacybeleid van Geodirect van toepassing. De voorwaarden van dit privacybeleid worden op grond van deze vermelding beschouwd als onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden. U kunt het privacybeleid van Geodirect inzien door hier te klikken. Door gebruik te maken van deze website erkent en aanvaardt u dat gegevens die u via het internet verstuurt, nooit volledig beveiligd en beschermd zijn. U begrijpt dat alle berichten en informatie die u naar de website verstuurt door anderen kunnen worden gelezen of onderschept, zelfs als expliciet wordt aangegeven dat bepaalde gegevens versleuteld worden verzonden. De beveiliging van uw verbinding met het internet valt volledig buiten de invloedssfeer van Geodirect.

Vigerende algemene voorwaarden
Er zijn algemene voorwaarden en bepalingen van toepassing op de aankoop van producten en diensten en op specifieke onderdelen of voorzieningen van de website, waaronder acties en andere vergelijkbare voorzieningen. U verklaart deze algemene voorwaarden en bepalingen te zullen naleven. Mocht er strijdigheid bestaan tussen deze gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, voor of van toepassing zijn op een specifiek onderdeel van de website of enige dienst die op of via de website wordt aangeboden, dan zullen de algemene voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van het desbetreffende onderdeel van de website of de desbetreffende dienst. Alle mogelijke verplichtingen van Geodirect met betrekking tot zijn producten en diensten worden uitsluitend bepaald door de overeenkomsten op grond waarvan deze producten en diensten worden verstrekt en niets op deze website dient te worden opgevat als een wijziging van deze overeenkomsten. Geodirect is gerechtigd om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de producten of diensten die op de website worden aangeboden, of in de vermelde prijzen van dergelijke producten of diensten. De materialen op deze website die betrekking hebben op producten en diensten kunnen verouderd zijn en Geodirect is niet verplicht dergelijke materialen te actualiseren.

Vrijwaring
U verklaart Geodirect, zijn medewerkers, managers, aandeelhouders, rechtsvoorgangers, rechtsopvolgers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen te zullen vrijwaren van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheid, vorderingen of kosten, waaronder de kosten van rechtsbijstand, die jegens Geodirect worden gesteld door derden en die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.